بخشنامه 139539/93 مورخ 2/9/93 راجع به ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه --- به انضمام فایل سابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 بخشنامه 133680/93 مورخ 24/8/93 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...
 بخشنامه 160546/93 مورخ 10/10/93 دستور العمل انتقال اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکت ها از یک واحد ثبتی به دیگری پیرو بخشنامه 147051/91 مورخ 1/8/91
  بخشنامه 94/93554 مورخه 4/6/94 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی
 بخشنامه 94/95282 مورخه 94/6/8 راجع به پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری
 بخشنامه 94/125951 مورخه 94/7/25 راجع به لزوم دقت در درج حکم دادگاه ها در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و به هنگام رسیدگی به صورتجلسات آنها مبنی بر ابطال نام
 بخشنامه شماره 96/57252 مورخ 1396/03/24 در خصوص ابلاغ تکالیف جدید در قانون برنامه ششم و احکام دائمی توسعه
  بخشنامه شماره 97/108783 مورخ 05/06/1397 در خصوص نحوه تطبیق کد پستی با نشانی ارائه شده توسط متقاضی
 بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31 در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 بخشنامه شماره 97/144261 مورخه 97/07/22 مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، در خصوص شرکتهای تعاونی اتحادیه ها و اتاق های تعاون
 << صفحه قبلي   [1 2 ]

مناسبت ها

پیوندها