نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 5092
روش پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی و مراجع دیگر
طبقه موضوع :      
   
 

روش پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی و مراجع دیگر 

الف- مطالعه پرونده 
استعلام با پرونده توسط بایگان روی میز ممیز گذاشته می شود 
موضوع استعلام : اعلام افراد مورد معامله در شركت- اعلام آخرین مدیران- اعلام آخرین دارندگان حق امضاء- اعلام آخرین نشانی و مشخصات كامل سجلی و آدرس سكونت مؤسسین شركت و ابقاء شركت و یا انحلال آن و میزان سهام و یا سهم الشركه هر یك از شركاء و یا میزان آخرین سرمایه شركت. 
ب- تهیه پاسخ استعلام 

1- پرونده توسط ممیز مربوط از اول مرور می گردد. چكیده پرونده كه مربوط به استعلام می باشد گزارش می گردد و پس از امضای مسئول اداره پاسخ استعلام صادر و ارسال می گردد. در نبودن پرونده شركت طبق دستور رئیس اداره از روی دفتر ثبت شركتها این مراحل طی می گردد. اگر پرونده به یكی از شهرستانها انتقال یافته باشد نامه ای تهیه می گردد مبنی بر اینكه با شهرستان مذكور مكاتبه فرمائید. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است