نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 8290
روش در اختیار قرار دادن پرونده شركت جهت مطالعه
طبقه موضوع :      
   
 

وش در اختیار قرار دادن پرونده شركت جهت مطالعه 

روش در اختیار قرار دادن پرونده شركت به عموم افراد و تهیه فتوكپی و مصدق نمودن اوراق پرونده و تحویل به ذینفع در شعبه بایگانی بر طبق ماده 26 قانون ثبت شركتها و كلیه وظایفی كه بر عهده كاركنان بایگانی ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری می باشد. 

الف- چون طبق ماده 26 قانون ثبت شركتها مراجعه عموم افراد به پرونده های ثبت شركتها و در اختیار قرار دادن پرونده به مراجعین آزاد می باشد در خواست آنها اكثرا تعیین آدرس و مشخصات مدیران شركت و موضوع فعالیت و مقدار سرمایه و آشنا شدن با اساسنامه شركتهای مورد نظر خود می باشند. 

ب- همانطور كه در مراحل تاسیس شركت (فراز1) آمده است جدیدالتاسیس بنحو مذكور كلاسمان شده و اوراق مربوطه مرتب شده در ردیف مربوطه بایگانی می شود. 

ج- كلیه صورتجلسه شركتها و مؤسسات غیر تجاری كه قصد تغییر در شركت را دارند پس از ثبت در دفتر اندیكاتور به شعبه بایگانی تحویل می شود. در شعبه بایگانی برحسب كلاسه، بایگان مربوط اوراق را پیوست پرونده نموده پس از ثبت در دفتر كار خود و درج نام كارشناس تعیین شده ارسال می دارد چنانچه پرونده قبلاً از ردیف خارج شده و اقدام دیگری دارد با مراجعه به دفتر كار خود مسیر پرونده را تعیین می نماید و پس از بدست آوردن پرونده نزد كارشناس مربوطه ارجاع می نماید. ممكن است پرونده قبلاً به دادگاه فرستاده شده باشد. در اینگونه مواقع موضوع را در برگ صورتجلسات مرقوم می نماید و جهت در خواست پرونده از مرجع قضائی سابقه را نزد كارشناس ارسال می دارد. 

احتمالاً ممكن است پرونده در ردیف نباشد در اینگونه مواقع با توجه به ثبت دفتر ثبت شركتها مسئول اداره دستور اقدام به استناد ثبت دفتر ثبت شركتها را صادر می نماید. 

د- در صورتیكه شركتی قبلاً مركز فعالیت آن در شهرستان بوده وبعداً به تهران منتقل شده است.پس از وصول پرونده ، دفتر پرونده را به قسمت ثبت شركتها ارسال می دارد. شركت با یك شماره جدید ثبت دفتر شركتهای تهران می شود وسپس نزد متصدی تعیین نام ارسال می گردد. متصدی تعیین نام ارسال می گردد. متصدی تعیین نام شماره ثبت جدید كه در تهران ثبت شده را در دفتر مربوطه منعكس می نماید و به شعبه بایگانی ارجاع می دهد در شعبه بایگانی در دفتر مربوط ثبت و در ردیف جدید بایگانی می شود. برای تشكیل شعبه شركتهای ثبت شده در خارج از تهران هم همین اقدامهای اساسی صورت می گیرد. 

ح- چنانچه مركز شركتی از تهران به شهرستان منتقل شود پرونده پس از ثبت آگهی تغییر محل توسط كارشناس انجام می گیرد به شعبه بایگانی عودت داده می شود و در آنجا پرونده متشكله فهرست و منگه می شود و به اداره ثبت شهرستان محل جدید شركت فرستاده می شود پیش نویس نامه ارسال پرونده، در پرونده نگهداری می شود تا در مكاتبات بعدی مستند به نامه مذكور پاسخ مراجع داده می شود. 

ر- در صورتیكه ادارات مختلف بخصوص مراجع قضائی در خواست ارسال پرونده را كه طرح دعوی در مراجع قضائی شده است و یا در اداره تصفیه بایستی رسیدگی شود بنمایند پرونده مربوط فهرست و منگنه شده جهت ارسال به دفتر اداره ارجاع می شود و نامه ارسال پرونده در محل پرونده نگهداری می شود. 

س- ممكن است در پرونده شركتی كه اختلاف در بین شركاء وجود داشته باشد برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی این قبیل پرونده ها خارج از ردیف مربوط نگهداری می شود كه بایگانی دقت بیشتری در نگاهداری این قبیل اعمال می نمایند. 

ص- چون هر صاحب سهمی می تواند از اوراق پرونده در خواست فتوكپی نماید همه روزه جهت اخذ فتوكپی مراجعه می نمایند. فتوكپی ها بایستی توسط مسئول بایگانی رسیدگی و برابر اصل شود مسئول بایگانی موظف است در موقع برابر با اصل نمودن اوراق مربوط را از هر لحاظ كنترل و امضاء نماید. 

4- شركتهائی كه تصمیم به انحلال نموده و صورتجلسه انحلال ارائه داده اند پس از اقدام توسط كارشناس و ثبت در دفتر ثبت شركتها به بایگانی عودت داده می شود و بایگانی مربوط مكلف است چنین پرونده هائی از ردیف شركتهای دایر خارج و در ردیف شركتهای منحله نگهداری نماید. 

ف- ممكن است كارشناس در موقع اقدام نیاز به مكاتبه با شركت داشته باشد نامه كارشناس به عنوان شركت پس از صدور به همراه پرونده به بایگانی عودت داده می شود 

بایگان مربوط پرونده را با ملاحظه انجام شده در ردیف بایگانی می نماید. ذینفع پس از مراجعه و احتمالاً رفع نقص به شعبه بایگانی در خواست ارسال پرونده را بكارشناس می نماید.مسئول بایگانی كه خود اطلاعاتی در حد كارشناسی دارد پرونده را بررسی نموده و در صورتیكه رفع نقص شده باشد و یا نیازی به اقدام كارشناس باشد، پس از ثبت در دفتر كار خود، پرونده را به كارشناس مربوط تحویل می دهد و كارشناس پس از اقدام و ثبت در دفتر ثبت شركتها و انجام كلیه اقدامهای مورد نیاز مجدداً پرونده به بایگانی عودت داده می شود. بایگان با ملاحظه اقدامهای انجام شده پرونده را در ردیف خود بایگانی می نماید. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است