نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 3636
روش صدور تصدیق شركتهای خارجی
طبقه موضوع :      
   
 

روش صدور تصدیق شركتهای خارجی 

مداركی كه برای تصدیق ثبت شركتها ی خارجی مورد احتیاج می باشد: 

اصل و ترجمه اساسنامه شركت مادر 
گواهی ثبت شركت مادر از كشور مبداء 
معرفی نماینده عمده 
اظهار نامه ثبت تصدیق شركتهای خارجی 
برای تصدیق بایستی متقاضی اصل و ترجمه اساسنامه شركت مادر را كه در كشور مربوطه به تصدیق مقامات رسمی رسیده و از طرف سفارتخانه ایران در آن كشور امضاء مقامات رسمی تایید شده باشد و سپس ترجمه اساسنامه مذكور در فوق كه در ایران ترجمه رسمی شده را به اداره ثبت شركتها تهران ارائه می دهد همراه با این اساسنامه گواهی ثبت شركتها با مهر از كشور مبداء كه قبلاً در كشور مبداء اخذ گردیده ضمیمه می گردد. شركت مادر بایستی شخصی را به عنوان نماینده عمده در ایران معرفی نماید كه مراحل ترجمه آن مانند ترجمه اساسنامه می باشد سپس این اداره نسبت به ثبت و آگهی مربوط به نماینده عمده اقدام می نماید. اوراق بهاداری كه بنام ظاهار نامه ضمیمه تصدیق ثبت شركتهای خارجی از طریق وزارت دارائی تهیه و در اختیار حسابداری آن اداره كل قرار دارد متقاضی بایستی یك نسخه اظهار نامه مذكور را گرفته و تنظیم نماید و با مدارك یاد شده در بالا به این اداره تسلیم نماید. كارشناس اداره بعد از بررسی مدارك ارائه شده و صحت مدارك ارسالی از نظر تصدیق مقامات خارجی و كنترل اینكه از طریق سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران تایید شده باشد اقدام به دادن تصدیق ثبت شركت خارجی می نماید. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است