نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 3709
روش پاسخ به نامه های مراجعین مبنی بر اخذ گواهی
طبقه موضوع :      
   
 

روش پاسخ به نامه های مراجعین مبنی بر اخذ گواهی 

از اقدامهای اساسی در این مرحله بررسی توسط كارشناس می باشد كه آیا نام متقاضی در پرونده می باشد كه در خواست گواهی نموده است یا خیر؟ و جهت ارائه به كدام مركز در خواست گواهی نموده است و كارشناس پس از بررسی به موضو عات مذكور ، موضوع مورد در خواست را بررسی می نماید و بر طبق پرونده پاسخ تهیه می نماید و یادآوری می شود فقط گواهی صادره جهت ارائه به مرجع مورد تقاضا معتبر می باشد. سپس به ذینفع ارائه می دهد كه هزینه مربوطه را به شعبه حسابداری بابت در یافت گواهی پرداخت و نسخه اول گواهی شماره فیش بانكی را قید و پس از امضای حسابدار و مسئول ادارات ثبت جهت تحویل به ذینفع و ثبت در دفتر اداره به دفتر اداره ارسال می گردد.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است