نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 8404
روش دریافت حق الثبت تأسیس و تغییرات شركت
طبقه موضوع :      
   
 

روش دریافت حق الثبت تأسیس و تغییرات شركت 
 

اقدامهای اساسی این مرحله عبارتند از: 

الف- ملاحظه سرمایه شركت و احتساب حق الثبت تاسیس بر طبق ماده 10 قانون ثبت شركتها اصلاح شده.(آبان 1366 و افزایش سال بعد) 

ب- صدور فیش پرداخت حق الثبت به بانك و درج آن در دفتر حسابداری ثبت شركتها 

در مورد مرحله الف مسئول حسابداری ثبت مبلغ حق الثبت در یافتی را بر طبق ماده 10 قانون ثبت شركتها و افزایشهای بعدی توضیح می نماید و جهت صدور فیش نزد متصدی حسابداری ارسال می دارد. 

در مرحله ب متصدی صدور فیش با توجه به مبلغ تعیین شده از طرف مسئول حسابداری فیش لازم صادر و به متقاضی تسلیم می نماید كه به بانك ملی پرداخت نماید متقاضی پس از پرداخت حق الثبت به بانك، فیش پرداخت شده را به مسئول حسابداری تسلیم می نماید. مسئول حسابداری مبلغ فیش پر داخت شده را با مبلغ محاسبه شده تطبیق نموده در برگ اظهار نامه شركت در حال تاسیس مرقوم و امضاء می نماید. و یك نسخه فیش در بایگانی حسابداری نگاهدار ی می شود و پس از اقدام مذكور مسئول حسابدای فیش مربو طه را در دفتر مخصوص منعكس و در پایان هر روز جمع كل در یافتی را همراه با سایر وصولها جمع نموده و در پایان هر ماه در تهران آمار وصولی را به شعبه حسابداری سازمان ثبت ارسال می دارد. 

23- مراحل در یافت حق الثبت تاسیس مؤسسه با تابعیت ایرانی و خارجی (غیر تجاری) 

اقدامهای اساسی و جزئی این مرحله بشرح فراز 22 می باشد. 

24-مراحل در یافت حق الثبت تغییرات صورتمجالس مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره شركتها و مؤسسات و حق الثبت افزایش سرمایه 

الف- در مورد تعیین و وصول حق الثبت افزایش سرمایه و یا مؤسسه غیر تجارتی مسئول حسابداری بر طبق ماده 10 قانون ثبت شركتها بشرح فراز 22 اقدامها را معمول می دارد. 

ب- در مورد وصول حق الثبت تغییرات در شركت و مؤسسات (ایرانی و خارجی) كارشناسان در برگ صورتمجالس در یافت حق الثبت تغییرات را با توجه به تعداد صورتجلسات و افزایش سر مایه را به شعبه حسابداری صادر می نماید. مسئول حسابداری با توجه به تغییرات ذكر شده با رعایت ماده 10 قانون ثبت و اصلاحات بعدی و قانونی ثبت شركتها مبلغ حق الثبت تغییرات متعلقه را تعیین می نماید. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است