نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 4660
روش فروش اوراق اظهار نامه مربوط به ثبت نام بازرگانان یا شركت
طبقه موضوع :      
   
 

روش فروش اوراق اظهار نامه مربوط به ثبت نام بازرگانان یا شركت 

 

فروش اوراق اظهار نامه مربوط به ثبت نام بازرگان و یا شركتهای ایرانی و خارجی و ثبت نام در دفتر تجارتی جهت اخذ كارت بازرگانی (بر طبق آئین نامه و دفتر ثبت تجارتی ماده 5) 

برای گرفتن كارت بازرگانی و بنگاههای بازرگانی و شركتهای تجارتی دفتر مخصوصی بنام دفتر ثبت تجارتی موجود است. این دفتر را قبل از وارد كردن اظهار نامه ثبت نام باید تمام صفحات مزبور را در بدوامر دادستان یا نماینده شماره گذاری كرده و به امضای خود و مهر دادسرا ممهور و مجموع عده صفحات را با تمام حروف در اول هر دفتر با ذكر تاریخ قید كند بر طبق تبصره 1 ماده 1 قانون آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مراجعه كننده برای گرفتن كارت بازر گانی قبل از هر اقدام باید دفتر پلمپ شده در یافت كند ( با خرید اظهار نامه ثبت نام در دفتر تجارتی) كه ارباب رجوع بر طبق ماده 5 از قانون آئین نامه دفتر ثبت تجارتی باید اظهارنامه ا در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی از محل فروش اوراق بهادار تهیه و تنظیم كند در اظهار نامه باید نكات زیر بترتیبی كه شماره گذاری شده نوشته شود. بر طبق ماده 6 از قانون آئیننامه دفتر ثبت تجارتی. 

نام شخص و نام خانوادگی بازرگان و مدیران شركت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شركت 
تاریخ ومحل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن 
تابعیت اصلی و تابعیت فعلی در صورتیكه تابعیت دیگری را تحصیل نموده باشد. تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی باید قید شود. 
تاریخ ورود به ایران و شماره ومحل صدور پروانه اقامت (اگر اظهار كننده تبعه خارجی باشد) 
محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه محل، مركز اصلی شركت و نشانی كامل. 
میزان سر مایه در شركتهای تجارتی 
شماره ثبت منگنه و پلمپ شده دفاتر تجارتی بموجب مواد 6 و 12 قانون تجارت بعمل آمده است. 
شماره تلفن، عنوان تلگرافی كتاب رمز تجارتی (اگر داشته باشد) 
رشته تجارت (تجارت داخلی) یا تجارت خارجی یا هر دو با قید شماره ثبت علائم تجارتی(چنانچه داشته باشد) در اظهار نامه شركت یا تجارتخانه كه به تجارت خارجی اشتغال دارد باید تعیین شود كه وارد كننده است یا صادر كننده یا حق العمل كار یا هر سه و حتی الامكان ارقام كالای عمده یا كه اختصاصاً صادر یا وارد می نماید باید تعیین گردد. در اظهار نامه شركت یا وزارتخانه یا بنگاهی كه منحصراً به معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و یا نام كلا هائیكه معمولاً مورد معامله می باشد تعیین شود. متصدی بر طبق ماده 7 قانون و آئین نامه دفتر ثبت نام تجارتی مكلف است مفاد اظهار نامه را در دفتر خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتی، محل را قید و دو نسخه را با تصدیق باین كه اظهار نامه مزبور ثبت شده است امضاء و مهر نموده به اظهار كننده تسیلم نماید، یك نسخه در قسمت پلمپ دفتر جزء سوابق مراجعه كننده بایگانی شود. در صورت تغییر محل مركز شركت یا محل تجارتخانه باید تغییر مزبور به دفتر تجارتی اطلاع داده شود و متصدی هم مكلف است در دفتر ثبت تجارت محل جدید را ثبت نماید. 
ضمناً متصدی دفتر وزارت بازرگانی را هم از آن تغییر آگاه خواهد كرد.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است