نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 5384
روش وصول هزینه پلمپ دفاتر
طبقه موضوع :      
   
 

روش وصول هزینه پلمپ دفاتر 

:اقدامهای این مرحله كه در شعبه حسابداری انجام می گیرد بشرح ذیل است

مراجعه كننده اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه قبلاً از اداره حسابداری خریداری نموده است، تعداد دفاتر روزنامه، كل و دارائی را در برگ اظهارنامه با قید تعداد برگهای هر دفتر توسط ذینفع در برگ اظهار نامه خریداری شده نوشته و تكمیل می شود. اظهار نامه را به مسئول حسابداری ثبت شركتها ارائه می دهد. مسئول ثبت شركتها بدواً وجه پرداختی بابت اظهار نامه را با تعداد دفاتر تطبیق می نماید در صورتیكه برابر مقررات تبصره 9 قانون بودجه سال 61 دریافت شده بود مبلغ حق الثبت پلمپ دفتر را با در نظر گرفتن تعداد صفحات دفتر بر طبق ماده 11 قانون تجارت و 135 قانون ثبت و شق یك ماده 54 قانون تصفیه امور ور شكستگی سوم بهمن 1334 و مبلغ در صد اضافه سال 38 و 42 و افزایش های سالهای بعد را و بهای تقاضانامه برای هر جلد دفتر تعیین و فیش مربوطه را جهت پر داخت به بانك صادر می كند. ذینفع پس از پرداخت وجه در بانك با در دست داشتن دو نسخه از فیش پرداختی مجدداً به شعبه حسابداری مراجعه می كند. حسابدار پس از ثبت فیش در دفتر عمل و زدن مهر اظهار نامه را حسابداری و ممهور و با ذكر مبلغ پرداختی در داخل مهر و یك برگ فیش پر داخت را ضمیمه شود و یك برگ دیگر را به مراجعه كننده تحویل می دهد كه بحساب شركت منظور نمایند و یك برگ از فیش ها كه در بانك موجود است مسئول حسابداری در تهران در آخر هر روز به بانك مراجعه و آن را با دفتر عملكرد حسابداری مطابقت می نماید. در آخر هر ماه حساب مربوطه را به اداره كل امور مالی سازمان ثبت كه حاوی عملكرد روزانه است تسلیم می دارد و اظهار نامه را تحویل ذینفع داده كه به قسمت پلمپ دفاتر مراجعه نماید و مسئول پلمپ دفاتر با ملاحظه اظهار نامه پلمپ كه نشان دهنده وصول كلیه حقوق متعلقه می باشد اقدام به پلمپ دفاتر مربوط می نماید.


 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است