نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 3598
روش صدور گواهی جهت ارائه به وزارت امور خارجه
طبقه موضوع :      
   
 

روش صدور گواهی جهت ارائه به وزارت امور خارجه 

روش صدور آگهی جهت ارائه به وزارت امور خارجه و ارسال آن به كشورها خارجی از اداره كل ثبت شركتها در تهران 
پس از در خواست ذینفع جهت اخذ گواهی و تعیین آنكه به چه مرجعی قصد دارد ارائه پرونده دهد. نزد كارشناس ارجاع و كارشناس بر طبق تقاضای ذینفع پیش نویس گواهی را تهیه و امضای مدیر كل ثبت شركتها و یا رئیس ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری كه نمونه امضای آنها قبلاً به وزارت امور خارجه معرفی شده است رسیده و پس از تحریر به شعبه حسابداری فرستاده می شود. حسابداری پس از وصول هزینه متعلقه به مهر مخصوص ممهور و به ذینفع تحویل می دهد. پس از امضای مدیر كل ثبت شر كتها و یا رئیس اداره ثبت، جهت صدور و ثبت در دفتر اندیكاتور به مسئول دفتر اداره كل ثبت شركتها تحویل می گردد. مسئول دفتر پس از ثبت در دفتر اندیكاتور با اخذ رسید تحویل ذینفع می نماید

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است