نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 4169
روش صدور گواهی جهت ارائه به اطاق بازرگانی
طبقه موضوع :      
   
 

روش صدور گواهی جهت ارائه به اطاق بازرگانی 

در این مرحله ذینفع به شعبه حسابداری مراجعه و پس از پر داخت وجه گواهی یك برگ گواهی (ورقه بهادار) خریداری می نماید و با اظهار نامه پلمپ دفتر و یا دفاتر پلمپ شده به مسئول پلمپ دفاتر مراجعه می نماید. مسئول پلمپ دفاتر برگ گواهی خریداری شده را بر طبق دفاتر پلمپ شده تكمیل می نماید پس از امضاء نزد متصدی دفتر قسمت دفاتر ارسال می دارد تا گواهی را ثبت دفتر اندیكاتور قسمت مربوطه نماید و پس از ثبت گواهی در دفتر اندیكاتور تحویل ذینفع می شود كه به اطاق بازرگانی جهت تمدید كارت بازرگانی ارائه دهد.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است