نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 3855
روش صدور گواهی جهت ارائه به ابطال ثبت نام و یا شركت
طبقه موضوع :      
   
 

روش صدور گواهی جهت ارائه به ابطال ثبت نام و یا شركت 

روش فروش اظهار نامه مربوط به ابطال ثبت نامبرگان و یا شركتهای ایرانی و خارجی و ابطال كارت بازرگان و یا شركت 
حال اگر بازر گان یا شركتی یا تجارتخانه ای بعللی احتیاج بكارت بازرگانی خود دیگر نداشته باشند و بخواهند آن را ابطال نمایند اول به اداره ثبت شركتها مراجعه می كنند و تقاضای خود را با ذكر اینكه به چه علت احتیاج به كارت بازرگانی ندارند و یا فعالیت بازرگانی آنها راكد است به ضمیمه سه برگ اظهار نامه ثبت نامه در دفتر تجارتی تهیه ( از محل فروش اوراق بهادار سازمان ثبت) و آن را مطابق با تر تیبی كه شماره گذاری شده نوشته و امضاء مهر كرده و همراه كارت بازرگانی كه قبلاً گرفته بود به مسئول پلمپ دفاتر تجارتی تسلیم می دارد. مراجعه كننده اوراق كارت بازرگانی، باید خودش شخصاً مراجعه كند یا با نماینده او با مهر و امضاءمعتبر،مسئول دفتر باید دفتر اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را آورده و با مشخصات تقاضا كننده مطابقت كند و بعداً به این طریق روی سه نسخه اظهار نامه نوشته می شود: 

باستناد نامه شماره و تاریخ..............................شركت یا آقای.......................و بموجب وارده بشماره و تاریخ ....................داره اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی ابطال گردید. از صاحب كارت با ذكر تاریخ و مشخصات اخذ امضاء می شود و متصدی مربوط نسخه دوم اظهار نامه ابطال شده در دفتر ثبت تجارتی را به وزارت بازرگان جهت اطلاع و اقدام مقتضی می فرستد. 

نسخه اول و دوم با كارت بازرگانی به صاحب كارت تحویل تا به اطاق بازرگانی جهت ابطال كارت مراجعه كند و نسخه سوم هم پلمپ دفاتر تجارتی بایگانی می شود.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است