نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 4551
روش ثبت تأسیس شعبه شركت با تابعیت ایرانی
طبقه موضوع :      
   
 

روش ثبت تأسیس شعبه شركت با تابعیت ایرانی 

اداره ثبت شهرستان كه شركت در آن تاسیس شده است پس از طی مراحل تاسیس یك نسخه از كلیه مدارك را جهت اقدام به اداره ثبت حوزه ثبتی شعبه ارسال می دارد. مدارك ثبت دفتر اندیكاتور اداره ثبت مربوطه می شود و جهت ثبت در دفتر ثبت شركتها نزد مسئول مربوطه ارسال می گردد.پس از ثبت در دفتر تاسیس شعبه شركت و آخرین شماره ثبت مسلسل را برای شعبه مربوطه تخصیص می دهد پیش نویس آگهی تاسیس شعبه را جهت درج در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار جهت اطلاع عمومی تهیه می نماید. پس از امضاء، آگهی صادر و پرونده در ردیف خود ضبط می گردد. 

در تهران پس از صدور آگهی تاسیس پرونده، به قسمت تعیین نام جهت ثبت شماره جدید شعبه شركت فرستاده می شود و پس از انعكاس در دفاتر مربوطه به شعبه بایگانی ارجاع می شود. مسئول بایگانی ورود پرونده را در دفتر مربوطه منعكس و در ردیف شماره ثبت بایگانی می نماید.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است