نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 8374
روش ثبت تأسیس مؤسسه غیر تجاری با تابعیت ایرانی
طبقه موضوع :      
   
 

روش ثبت تأسیس مؤسسه غیر تجاری با تابعیت ایرانی 

روش تاسیس مؤسسه غیر تجاری با تابعیت ایرانی (ماده یك الی 14 آئین نامه اصلاحی ثبت به تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری) 

الف- در این مرحله هم كلیه اقدامهائی كه به تفضیل برای تاسیس شركت بیان گردید با رعایت ماده یك الی14 آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری اعمال می گردد. علاوه بر آن كارشناس بدواً در موقع كنترل و دستور ثبت این قبیل مؤسسات تشخیص میدهد مؤسسه در حال تاسیس انتفاعی است یا غیر انتفاعی. 

ب- در صورتیكه مؤسسه غیر انتفاعی باشد بدواً اجازه نامه شهربانی محل مؤسسه را كه مؤسسین اخذ نموده اند با برگ تقاضانامه از لحاظ مشخصات مدیران و مسئولین و موضوع فعالیت مؤسسه كارشناس بررسی و دستور ثبت مؤسسه را صادر می نماید (ماده 6 آئینامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری) 

ج- در صورتیكه مؤسسه انتفاعی باشد با رعایت قانون مذكور و تطبیق موضوع شركت با مدارك تحصیلی و تخصص مؤسسین دستور ثبت صادر می نماید. بعنوان مثال مؤسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس قضائی دارای پروانه وكالت نیز باشد و یا رای دفتر مهندسی مدرك تحصیلی در رشته مورد نظر ضروری است. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است