نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 14764
روش ابطال شركت و تغییرات
طبقه موضوع :      
   
 

روش ابطال شركت و تغییرات 

روش ابطال ثبت شركتها و تغییرات شركتها باستناد احكام صادره از مراجع قضائی (مواد270 الی 279) قانون تجارت، اقدامهای این مرحله شامل تطبیق مفاد احكام با ثبت دفتر ثبت شركتها كنترل احكام صادره مبنی بر قطعی بودن حكم می باشد 
هر گاه مقررات قانونی در مورد تشكیل شركت سهامی با عملیات آن یا تصمیمات كه توسط هر یك از اركان شركت اتخاذ می گردد رعایت نشود هر ذینفع می تواند به محكمه مراجعه و در خواست بطلان عملیات را نماید پس از صدورر حكم توسط ذینفع به اداره ثبت ارائه می شود و درخواست اجرای حكم را می نماید كارشناس مفاد حكم را با اقدامهای قبلی كه در شركت صورت گرفته است دقیقاً بررسی نموده در صورتیكه حكم بمرحله نهائی رسیده باشد و مفاد حكم قبل از اجراء در دفتر ثبت شركتها باشد دستور وصول اخذ حق الثبت به شعبه حسابداری صادر می نماید. ذینفع پس از مراجعه به شعبه حسابداری و پرداخت حق الثبت نزد كارشناس مربوطه داده و كارشناس پیش نویس اجرای حكم را تهیه و به قسمت ثبت در دفتر ثبت شركتها ارسال می دارد و مسئول ثبت دفتر پس از ثبت پیش نویس اجرای حكم از ذینفع در ذیل دفتر امضاء اخذ می نماید. 
چنانچه حكم صادره مربوط به انحلال شركت باشد در اینصورت محكمه مدیر تصفیه نیز تعیین می نماید و مدیر تصفیه به این اداره مراجعه و پس از پرداخت حق الثبت انحلال كارشناس ضمن رسیدگی و كنترل دقیق و تطبیق آن با حكم پیش نویس آگهی را تهیه و جهت امضاء بدفتر ثبت شركتها ارسال می دارد. مسئول دفتر با حضور مدیر تصفیه اقدام به ثبت حكم انحلال می نماید. چنانچه مدیر تصفیه حاضر به انجام وظیفه در سمت مدیر تصفیه نباشد در این صورت محكمه انجام تصفیه را به اداره تصفیه امور ور شكستگی محول می نماید و در این حالت مفاد حكم با حضور نماینده اداره تصفیه ثبت دفتر شركتها می شود و از نماینده اداره تصفیه اخذ امضاء می شود.(ماده 27 قانون تجارت)

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است