نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 9350
روش اقدام جهت تهیه پاسخ استعلامات توسط متصدی دفتر بازداشتی
طبقه موضوع :      
   
 

روش اقدام جهت تهیه پاسخ استعلامات توسط متصدی دفتر بازداشتی 

بخش اول شامل مراحل زیر است : 

الف- مرحله ثبت شركتهای با مسئولیت محدود- تضامنی- نسبی و مؤسسات كه كل سرمایه یا قسمتی از سرمایه شركت سهم الشركه كه شریكی یا شركائی از طرف مراجع قانونی و ثبتی به نفع اشخاصی اعم از حقوقی یا حقیقی در خواست بازداشت گردد، در دفتر بازداشتی و پرونده مربوطه انعكاس می یابد اعلام نتیجه به مراتب ذیربط: در این مورد وقتی سرمایه شركت یا سهم الشركه شریكی بیشتر از مبلغ خواسته باشد معادل مبلغ بازداشت شده از سرمایه شركت یا سهم شریك در دفتر بازداشتی ثبت می شود. در صورتیكه سرمایه شركت یا سهم الشركه شریكی تكافوی طلب خواهان یع نی مبلغ مورد بازداشت را ننماید تمامی سرمایه یا كل سهم الشركه كه شریك در دفتر بازداشتی ثبت می شود و مراتب به اطلاع مرجع بازداشت كننده می رسد. در صورتیكه از طرف مراجع قضائی سرمایه شركت یا سهم یكی از شركاء بازداشت گردد، مجدداً همان مرجع یا مراجع دیگر اقدام به تامین و بازداشت سرمایه همان شركت یا شریك همان شركت نمایند، بایستی با مطالعه پرونده و احراز كل سرمایه شركت و میزان سهام هر یك از شركاء و موارد بازداشتی چنانچه مازادی وجود داشته باشد بنفع طلبكاران دوم و سوم در دفتر بازداشتی ثبت می گردد. در غیر ابن صورت پاسخ لازم ارسال می گردد. ضمناً لازم به توضیح است كه اقدامات فوق از طرف اداره ثبت شركتها فقط به منظور جلوگیری از نقل و انتقال سهم الشركه می باشد. با توجه به آنكه سرمایه شركتهائی كه ذكر شد از طرف مدیران تعهد شده لذا اداره ثبت شركتها در قبال مراجع قضائی و ثبتی كه درخواست وصول وجه را جهت پرداخت به طلبكاران می نمایند سپرده ای در اختیار ندارد. 

لازم به یاد آوری است كه چون نقل و انتقال سهام در شركتهای سهامی بموجب مواد 39 و 40 اصلاحی قانون تجارت جزء امور داخلی شركت می باشد و نقل و انتقال سهام در اینگونه شركتها بر عكس شركتهایی با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی و مؤسسات در دفتر ثبت شركتها به ثبت نمی رسد و آگهی نمی شود، لذا هر چند از طرف مراجع قضائی و اجرای ثبت سرمایه یا سهام سهامداران اینگونه شركتها بازداشت گردد و به ثبت شركتها اعلام شود جریان بازداشت در دفتر بازداشتی ثبت نمی شود بلكه پاسخ لازم طبق آنچه نقل شد داده می شود. 

همچنین سرمایه و سهام شركتهای تعاونی از هر نوعی كه باشد قابل ثبت در دفتر بازداشتی نیست. 

ب- ثبت شركت به كلیه شركتهائی كه از طرف دادسرای انقلاب اسلامی در سراسر كشور ممنوع المعامله اعلام می گردند یا بنفع نهادهای انقلاب اسلامی مصادره یا اموال آنها توقیف می گردد در دفتر بازداشتی عمل می گردد. 

ج- كلیه شركتهائی كه از طرف دادگاهها احكام توقیف و ورشكستگی آنها صادر شده در دفتر بازداشتی ثبت و منعكس، نتیجه به اداره تصفیه و امور ور شكستگی اعلام می گردد. 

د- اسامی كلیه افرادی كه بر حسب اعلام دادسرای انقلاب اسلامی در سراسر كشور ممنوع المعامله می گردند ای اموال آنها توقیف می شود با مشخصات كامل و براساس اول نام خانوادگی و شماره بخشنامه در دفاتر اشخاص ممنوع المعامله ثبت و در ردیف بخشنامه ها ممنوع المعامله ضبط می شود. 

تبصره- به همان ترتیب كه در فوق ذكر شد مراتب رفع بازداشت و رفع ممنوعیت نیز بر حسب اعلام مراجع ذیصلاح در دفاتر مربوطه ثبت و نتیجه به اطلاع می رسد. 

بخش دوم- گردش كار د رثبت شركتها و گواهی بازداشتی یا عدم بازداشتی غیر از تاسیس شركتهای سهامی و تعاونی و مؤسسات غیر تجارتی كه خود مبحث جدا گانه ای را تشكیل می دهند و ثبت تغییرات آنها نیاز به كنترل از لحاظ دفاتر بازداشت سر مایه یا سهام نیست شركت و موسسات ثبت شده دائماً با تقدیم صورتجلسه مجامع عموی، تغییراتی در شركت می دهندكه احتیاج به ثبت در دفتر و درج آگهی در روزنامه رسمی می باشد. بدین نحو كه صورتجلسه در مرحله اول به ممیزین ثبت شركتها ارجاع می شود . ممیزین پس از بررسی و تطبق محتویات آن با قانون تجارت و مطالعه پرونده اقدام به تنظیم آگهی می نماید. آگهی مذكور در صورتیكه متعلق به شركتهای با مسئولیت محدود- تضامنی- نسبی و مؤسسات باشد و حاكی از تغییرات زیر باشد قبل از امضاء پیش نویس آگهی توسط مسئول اداره و ثبت در د فتر ثبت شركتها نیاز به گواهی عدم بازداشتی یا بازداشتی بر اساس مطالب مندرج در بخش اول را دارد. 

در صورتیكه یك یا چند نفر از شركاء با دریافت كلیه سهم الشركه خود یا دریافت قسمتی از سهم الشركه خود از صندوق شركت بترتیب از شركت خارج یا سر مایه خود را كاهش دهند اعم از اینكه سر مایه شركت كاهش یا افزایش یابد یا تغییری در آن حاصل نشود در این مورد لازم است نام شركت و كلیه اشخاصی كه از شركت خارج یا تقلیل سر مایه می دهند كنترل و گواهی شود. 
وقتی نوع شركت از محدود به سهامی تبدیل می گردد كه در این مورد نام شركت و كلیه شركاء شركت محدود بایستی كنترل گردد. 
در صورتیكه مركز اصلی شركت به شهرهای دیگر منتقل نگردد یا اسم شركت تغییر نماید كنترل نام شركت لازم است. 
لازم به توضیح است كه در مورد وضعیت شركتهای ثبت شده از طرف كلیه دستگاههای قضائی اداری- نهادهای انقلایب پرسشهای متعددی از اداره ثبت می شود كه در ارسال پاسخ آنها در چند مورد كه ذیلا نقل می شود محتاج به گواهی عدم بازداشتی است. 

اول- پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی بر اینكه یك یا چند نفر از شركاء قصد واگذاری تمام یا قسمتی از سهم الشركه كه خود را در شركتهای محدود تضامنی- نسبی دارند كه نام شركت و نام واگذار كنندگان بایستی كنترل شود. 

دوم- پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اینكه خود شركت از هر نوعی كه باشد قصد انجام معامله در دفتر را داشته باشد كه كنترل نام شركت كافی است. 

سوم- پرسشهای مراجع قضائی و اجرای ثبت مبنی بر اینكه شركت مصادره یا ور شكسته اعلام گردیده است یا خیر نام شركت باید از سوابق مندرج در دفتر اشخاص ممنوع المعامله كنترل شود. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است