نسخه چاپی    دریافت فایل   
تعداد بازدیدکنندگان : 19951
نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود
طبقه موضوع :      
   
 

 

اساسنامه

شرکت...................................................بامسئولیت محدود

 

شماره ثبت .....................

 

 

تاریخ ثبت .....................

 

 بسمه تعالی

شرکت ..........................................................................................................................................................بامسئولیت محدود

شماره ثبت ...........................................................تاریخ ثبت ...................................

ماده 1 : نام ونوع شرکت : شرکت .......................................................................................................بامسئولیت محدود

ماده 2: موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 3 : مرکزاصلی شرکت : .....................خیابان .................................................................................................................................................................................

کوچه ........................................................پلاک ............................کدپستی ......................................

تبصره :  مدیر عامل می تواند مرکزشرکت رابه هرکجا که صلاح ومصلحت بداند منتقل و یا شعبی راتأسیس وصورتجلسه راجهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید .

ماده 4 : سرمایه شرکت ............................................................ریال 

ماده 5 : مدت شرکت : ................................................................................

ماده 6 : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است

ماده 7 : هیچیک ازشرکاء حق انتقال سهم ا لشرکه خود رابغیر ندارند مگر بارضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده 8 : مجمع عمومی عادی شرکت درظرف مدت چهار ماده اول هرسال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت مدیرعامل یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد .

ماده 9 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ، توسط  مدیرعامل ویااحدی ازشرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی یادرج آگهی دریکی ازجراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تاتشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود .

ماده 10 :  درصورتی که کلیه شرکاء درهریک ازجلسات مجامع عمومی حضوریابندرعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده 11 : وظایف مجمع عمومی عادی یاعادی بطور فوق العاده

الف اسماع گزارش  مدیرعامل  درامورمالی وتصویب تراز وحساب سودوزیان شرکت

ب تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم ازطرف مدیرعامل

ج تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د انتخاب مدیر عامل  ودرصورت لزوم بازرس

ماده 12 وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف تغییراساسنامه یاالحاق یاحذف یک یاچند مواد اساسنامه

ب تنظیم اساسنامه جدید یاتبدیل نوع شرکت

ج افزاریش یاتقلیل سرمایه شرکت

د تصویب ورود شریک یاشرکاء جدید به شرکت

ماده 13 تصمیمات شرکاء درمجمع عمومی فوق العاده باموافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودرمجمع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر ولازم الاجرا خواهد بود .

ماده 14 : شرکت بوسیله یک نفر مدیرعامل  که درمجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده ازبین شرکاء ویاخارج از انتخاب می شود .

 نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء 

ماده 15 : مدیر عامل نماینده قانونی وتام الاختیار شرکت بوده و می تواند درکلیه امور مداخله واقدام نماید مخصوصاً درموارد زیر :

امور اداری ازهرقبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ وتنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه وتعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آئین نامه های داخلی ، اجرای تصمیات مجامع عمومی ، اداء دیون ووصول مطالبات ، تأسیس شعب ، واگذاری وقبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب واستخدام متخصصین وکارمندان وکارگران ، عقد هرگونه پیمان باشرکتهاو بانکها وادارات واشخاص خرید وفروش واجاره اموال منقول وغیرمنقول وغیرمنقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز وهمچنین معاملات بنام وحساب شرکت ، مشارکت باسایر شرکتهاو شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض بارهن یابدون رهن وتحصیل اعتبار و وام دادن ووام گرفتن ازبانکها واشخاص وشرکتها وبازگردن حسابجاری وثابت دربانکها ، دریافت وجه ازحسابهای شرکت ، صدورظهرنویسی وپرداخت بروات واسناد وسفته ها ، هزینه ها ، مرافعات ، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، درتمام مراحل باتمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی واستیناف ودیوان عالی کشور ، انتخاب  وکیل ووکیل درترکیل ، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن ،  قطع وفصل دعاوی با صلح وسازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته وهرتصمیمی راکه مدیر عامل  جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد .

ماده 16 : دارندگان حق امضاء درشرکت : دارندگان حق امضاء اوراق واسناد بهادارازقبیل چک سفته برات اسناد تعهدآورو قرارداد ها را مدیر عامل تعیین می کند .

ماده 17 : مدیرعامل می تواند تمام یاقسمتی ازاختیارات وهمچنین حق امضاء خودرابه هریک ازشرکاء برای هرمدت که صلاح بداند تفویض نماید .

ماده 18 : سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال شروع وبه آخراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن ازتاریخ تأسیس شرکت است .

ماده 19  : تقسیم سود ازدرآمد شرکت درپایان هرسال مالی هزینه های اداری حقوقی کارکنان ومدیران ، استهلاکات ، مالیات وسایرعوارض دولتی کسرو پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که شود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد .

ماده 20: فوت یا محجوریت هریک ازشرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد ووارث یاوارث شریک معرفی ویاولی محجورمی تواند به شرکت خود ادامه دهند . درغیراین صورت بایستی سهم الشرکه خودراپس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویابه شریک دیگری منتقل وازشرکت خارج شوند .

ماده 21 : انحلال شرکت شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد .

ماده 22 : درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهدیک نفرازبین شرکاء ویاخارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد ، وظایف مدیرتصفیه طبق قانونی تجارت می باشد .

ماده 23 : اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت ازطریق حکمیت وداوری حل وفصل خواهدشد .

ماده 24 : درسایرموضوعاتی که دراین اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل ورفتارخواهد شد .

ماده 25 : این اساسنامه در25 ماده یک تبصره تنظیم وبه امضاء کلیه مؤسسین شرکت به اسامی دیل رسید وتمام صفحات آن امضاء شد .

 نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاءبسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت ...........................................................................................................بامسئولیت محدود

درساعت .................................صبح روز......................................اولین جلسه مجمع عمومی

مؤسس شرکت باحضور کلیه شرکاء درمحل شرکت تشکیل وتصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصیب قرارگرفت .

 1. اساسنامه شرکت مشتمل بر25 ماده یک تبصره تنظیم وبه تصویب کلیه شرکاء شرکت رسیده وذیل تمام صفحات آن امضاء شد .

 2. تقاضانامه وشرکتنامه رسمی شرکت نیزامضاء شد .

 3. برای اداره امور شرکت اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم  ........................................... بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت .................... انتخاب گردید .

 4. همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ، شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی باامضاء ............................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 5.  مبلغ ..............................................................ریال سرمایه شرکت که ازطریق کلیه  شرکاء پرداخت گردیده وتحویل ودراختیار مدیرعامل شرکت قرارگرفت ومدیرعامل باامضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرااعلام می دارد .

 6.  کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار و تایید می نمایند که هیچگونه شغل دولتی ندارند  و همچنین سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارد. و همچنین مدیر عامل اقرار و تایید می نماید که همزمان مدیر عامل هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد و نخواهد داشت و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را مشمول نمی باشد و با امضا این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم .

 7.  به آقای ......................................................................احدی ازشرکاء وکالت داده شدتا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی وامضاء ذیل ثبت دفتراقدام نماید .

  نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

   

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است