نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 7653
روش ثبت تأسیس مؤسسه غیر تجاری با تابعیت خارجی
طبقه موضوع :      
   
 

روش ثبت تأسیس مؤسسه غیر تجاری با تابعیت خارجی 

روش تاسیس مؤسسه غیر تجاری با تابعیت خارجی (آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری ماده 1 الی 14 ) 
الف- مؤسسه غیر تجاری با تابعیت خارجی در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری تهران قابل ثبت می باشد، كارشناس ضمن رسیدگی به مدارك مربوط به ثبت با رعایت مواد 4 الی 6 آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات مؤسسات مورد نظر موافقت وزارت امور خارجه و همچنین شهربانی جمهوری اسلامی ایران را جلب و در صورتیكه موضوع مؤسسه مخالف با انتظامات عمومی یا شئونات اسلامی نباشد كارشناس دستور ثبت صادر می نماید (ماده 586 قانون تجارت). پس از ثبت مؤسسه مراتب به وزارت امور خارجه اعلام می گردد.( ماده 48 ائین نامه ثبت تشكیلات مؤسسات) كلیه مقررات مربوط به ثبت شركت نحوه عمل همان گونه است كه قبلاً بیان گردید. 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است