نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 19908
روش ثبت پیش نویس آگهی تغییرات
طبقه موضوع :      
   
 

روش ثبت پیش نویس آگهی تغییرات 

روش ثبت پیش نویس آگهی تغییرات شركتها و مؤسسات غیر تجاری با تابعیت ایرانی و خارجی در دفتر ثبت شركتها و اخذ امضاء از مدیران و صاحبان سهام آنان 

در این مرحله مسئول ثبت، پیش نویس آگهی تغییرات را قبل از ثبت ، اقدامهای اساسی و جزئی و كنترل های ذیل را معمول می دارد و گواهی (تكمیل امضاء شده ) را صادر می نماید، كه پیش نویس آگهی پس از تحریر، قابل صدور و آماده نشر در روزنامه می شود. 

مشاهده پرونده 
تطبیق شماره ثبت شركت با پرونده شركت 
در صورت اشتباه بودن شماره ثبت 
الف- اشتباه در نوشتن پیش نویس آگهی 

ب- اشتباه در شماره ثبت آن (مكرر شدن شماره ثبت) 

4- پیش نویس آگهی امضاء شده است یا خیر؟(امضای رئیس اداره) 

5- در صورت عدم امضای ر ئیس اداره هدایت ارباب رجوع جهت امضاء 

6- در صورت امضای پیش نویس 

الف- شركت از چه نوعی است (سهامی- تضامنی- مسئولیت محدود- مختلط سهامی- مختلط غیر سهامی- تعاونی- نسبی) 

ب- چنانچه شركت با مسئولیت محدود- تضامنی- نسبی- مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی می باشد كنترل از لحاظ بازداشت سهم الشركه شركاء 

ج- دفتر بازداشتی گواهی بلامانع بودن صادر نموده است یا خیر؟ 

د- در صورتیكه پرونده اختلافی باشد مشاوره با رئیس اداره ثبت 

7- اخذ پرونده از متقاضی 

8- پرسش در مورد نحوه امضای ذیل دفتر از متقاضی 

الف- ممكن است مراجعه متقاضی باستناد و كالت رسمی باشد 

ب- ممكن است اصالتاً و وكالتاً و وصالتاً (خروج و در یافت سهم الشركه) 

ج- ممكن است كلیه شركاء جهت امضاء حضورد داشته باشند. 

د- ممكن است وكیل دادگستری ذیل ثبت را امضاء نماید. 

9- در مورد ثبت انحلال شركت متقاضی مدیر تصفیه می باشد یا خیر؟ 

10- هدایت و راهنما یی متقاضی جهت روشن شدن امضای دفاتر 

11- دادن وقت و رعایت نوبت دیگران 

12- چنانچه وكالت جداگانه به غیر از صورتجلسه داشته باشد و كنترل به آن 

الف- راهنمائی جهت دستور ثبت وكالتنامه در دفتر اندیكاتور 

ب- تطبیق امضاهای موجود در وكالتنامه و صورتجلسات 

13- در صورتیكه موضوع انصراف از متن صورتجلسه باشد 

الف- كنترل ثبت دفتر مربوط بشركت مورد نظر 

ب- ذیل ثبت قبلاً به امضای شركاء و یا مدیران رسیده است یا خیر؟ 

ج- در صورت كسر امضاء در ذیل ثبت دفتر ارشاد متقاضی جهت اخذ دستور از رئیس ثبت شركتها 

د- مراجعه مجدد و ثبت انصراف نامه با قلم قرمز 

ه- اخذ امضاء طبق دستور رئیس اداره 

14- در صورت تكمیل امضاء بودن و یا شدن 

الف- نوشتن عبارت تكمیل امضاء شده و ارشاد ارباب رجوع به قسمتهای بعدی 

15- درباره ثبت پیش نویس آگهی مبنی بر انحلال شركتها بغیر از شركتهای سهامی 

الف- پیش نویس قبلاً به امضای متصدی دفتر بازداشتی مبنی بر بلامانع بودن ثبت رسیده باشد. 

16- ملاحظه ثبت دفتر و مطابقت نمودن پرونده و شماره ثبت دفتر 

17- مطابقت نمودن نام شركت در صورت تغییر نام شركت 

18- پس از ثبت در صورت عدم مراجعه متقاضی ارسال پرونده های ثبت شده به بایگانی 

19- پس از مراجعه متقاضیان خواستن پرونده از بایگانی و تكمیل ثبت نمودن 

20- ثبت آگهی اصلاحی در مواقعیكه آگهی قبلاً اشتباه تهیه شده است 

الف- در صورت اشتباه از طرف اداره ذیل ثبت به امضای ممیز مربوط می رسد 

ب- در صورت اشتباه از طرف متقاضیان (شركت) متقاضیان باید ذیل ثبت دفتر را پس از ثبت پیش نویس آگهی اصلاحی امضاء نمایند. 

21- در موقع اخذ امضای دفاتر رعایت موارد زیر ضروری است. 

الف- اخذ كارت شناسایی معتبر 

ب- نوشتن عبارت ثبت با سند برابر است 

ج- نوشتن عبارت وكالتاً- اصالتاً و یا ولایتاً 

د- در صورتیكه وكالتاً دفاتر را وكیل دادگستری امضاء می نماید،عنوان وكیل دادگستری قید گردد. 

ه- ذكر نام و نام خانوادگی شخص یا اشخاص امضاء كننده 

و- در صورتیكه ولایتاً باشد اخذ شناسنامه افراد تحت تكفل 

ز- در صورت خارجی بودن گواهی مترجم مربوطه 

ح- در صورت ارائه وكالتنامه رسمی، ذكر شماره و تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده 

ج- در صورتیكه وكالت قبل از انقلاب باشد تایید مجدد آن 

ك- در صورتیكه متن خط خوردگی داشته باشد. ذكر توضیح به امضای متقاضیان 

ه- در صورتیكه عبارتی از قلم افتاده باشد الحاق آن در ذیل ثبت و اخذ امضای مجدد از متقاضیان 

22- موارد ذیل در موقع ثبت بر طبق قانون باید رعایت شود.(قانون ثبت شركتها- قانون دفاتر اسناد رسمی) 

الف- ثبت عین متن پیش نویس با خودنویس بدون فاصله و خط تیره بطور متوالی 

ب- ثبت ارقام با حروف 

ت- حذف موارد اضافی كه حین ثبت به وجود می آید با توضیح در ذیل ثبت بدون قلم خوردگی كه با علامتی مشخص می گردد 

ث- انتفال قسمتی یا همه آگهی در دفاتر متمم 

ج- نوشتن شماره متمم و صفحه مربوطه در پیش نویس و روی پرونده و ثبت اصلی 

ح- قرائت متن ثبت شده بمنظور اطلاع ذینفع 

ج- قرائت متون ثبت شده در سالهای قبلی در موارد در خواست متقاضی 

23- موارد ذیل با دیگر همكاران اعمال می گردد. 

الف- همكاری با بایگانی در مورد پرونده های مختومه 

ب- همكاری با با یگانی در مورد پرونده هایی كه در بایگانی در ردیف ضبط نشده است و یا از ردیف خارج شده است 

پ- همكاری با ممیزین درمورد نقایص كه در پرونده موجود می باشد 

ت- همكاری با ممیزین دارائی- بیمه و سایر وزارتخانه ها 

ج- همكاری با متقاضیان كه در خواست سابقه كار و گواهی تاریخ ثبت و موضوع آدرس شركت را دارند. 

24- ثبت ودادن شماره ثبت به پرونده های انتقالی از شهرستانها 

25- ثبت آگهی های قبلی در مورد شركتهای سهامی (ترازنامه های سالهای قبل) 

26- اخذ امضاء از صاحبان امضاء و مدیران در ذیل ثبت دفتر ثبت 

27- اخذ آدرس و شماره شناسنامه و محل صدور كه در پیش نویس آگهی جا گذاشته شده است 

28- جمع آوری و قراردان دفاتر در جایش و آماده نمودن دفاتر روز بعد 

29- در خواست دفاتر جاری و متمم پس از پایان رسیدن دفاتر مربوط 

30- توضیح دادن در مورد پرونده های اختلافی، از نظر وضع تكمیل یا كسر امضاء به ممیزین و رئیس اداره 

31- اقدام در مورد فتوكپی و دادن اطلاعات خواسته شده درباره پرونده های خارج از ردیف طبق دستور رئیس اداره 

32- تهیه پیش نویس آگهی های پرونده هائیكه در بایگانی و پرونده شركت موجود باشد.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است