بخشنامه 89/139713 مورخ 89/8/10 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 89/139713 مورخ 89/8/10 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 661 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها