بخشنامه 89/67072مورخ 89/4/26راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 89/67072مورخ 89/4/26راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 559 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها