بخشنامه 93/29979 مورخه 29/2/93 عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 93/29979 مورخه 29/2/93 عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 328 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها