بخشنامه 186898/92 مورخ 2/11/92 راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 186898/92 مورخ 2/11/92 راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 432 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها