بخشنامه 109247/92 مورخ 26/6/92راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 109247/92 مورخ 26/6/92راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 287 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها