بخشنامه 76850/92 مورخ 29/4/92 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 76850/92 مورخ 29/4/92 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 407 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها