بخشنامه 75740/93 مورخه 93/5/12راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 75740/93 مورخه 93/5/12راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 498 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها