مدارک لازم جهت پذیرش تأسیس مؤسسات غیر تجاری

 

1-  دو نسخه تقاضانامه مؤسسات غیرتجاری حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی مؤسسین و در صورت وجود بازرسان ذیل تمامی صفحات آن.

2- نسخه اساسنامه مؤسسات غیرتجاری حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی مؤسسین ذیل تمامی صفحات آن.

3-    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی مؤسسین و اعضای هیأت مدیره و در صورت وجود بازرسان ذیل تمامی صفحات آن.

4-    دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی مؤسسین و اعضای هیأت مدیره ذیل تمامی صفحات آن.

5-   ارائه فهرست اموال با ذکر ارزش ریالی هر یک و امضای تمامی مؤسسین ذیل آن (در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول اعلام گردد).

6-     ارائه معرفی نامه جهت نمایندگان اشخاص حقوقی (در صورتیکه مؤسسین و یا اعضای هیئت مدیره و یا بازرسان از بین اشخاص حقوقی باشند).

7-    ارائه مجوز از مراجع ذی‌صلاح (در صورتی که نام و یا موضوع فعالیت یکی از مصادیق مندرج در جدول مربوط به موضوعات فعالیت در سامانه باشد).

8-    ارائه اصل یا برابر اصل وکالتنامه یا قیم نامه (در مواردی که امضاء یکی از مؤسسین وکالتا و یا قیمومیتا صورت گرفته باشد).

9-    ارائه اصل یا برابر اصل وکالتنامه در مواردی که وکیل (اعم از وکیل مدنی یا وکیل دادگستری) به عنوان امضاء کننده ذیل دفاتر در سامانه جامع ثبت شرکتها معرفی می گردد.

10-   مراحل پذیرش ثبت تأسیس از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها به آدرس https://irsherkat.ssaa.ir   قابل انجام است.

 

مناسبت ها

پیوندها